Privacyreglement

Wat gebeurt er met uw gegevens?

MedBedrijf™, legt persoonlijke gegevens van u vast. Van naam en adres tot en met medische dossiers. Om u te beschermen tegen misbruik van deze vastleggingen, is de WetBescherming Persoonsgegevens opgesteld, waar ook MedBedrijf™ aan gebonden is.

MedBedrijf™ verwerkt de persoonlijke gegevens voor:

 • de arbeidsomstandighedenzorg in bedrijven en instellingen;
 • de begeleiding bij verzuim;
 • de re-integratie van werknemers bij ziekte of arbeidsongeschiktheid;
 • de rijbewijskeuringen.

In dit reglement wordt duidelijk beschreven wat er bij MedBedrijf™ met uw gegevens gebeurt en hoe uw privacy wordt beschermd. Nu en in de toekomst. U hebt er immers recht op dat uw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld?

Artikel I. Registratie waarop dit reglement van toepassing is

Dit reglement is van toepassing op de door MedBedrijf™ gevoerde persoonsregistratie die is aangelegd met het oog op de uitvoering van de met de personen en organisaties afgesproken werkzaamheden.

Artikel II. Doel van de registratie

De registratie wordt aangelegd en gebruikt voor de uitvoering van een doeltreffende arbodienstverlening.

Artikel III. Gegevens in de persoonsregistratie

In de registratie worden geen andere gegevens opgenomen dan die vermeld in bijlage 1.

Artikel IV. Verwijdering en vernietiging

Persoonsgegevens worden uit de registratie verwijderd, zodra hun aanwezigheid daarin niet langer noodzakelijk wordt geacht voor het doel van de registratie. Daarbij wordt, gerekend vanaf het moment waarop de zorgplicht van MedBedrijf™ vervalt (meestal de ontslagdatum of de pensioendatum of de keuringsdatum), een minimum bewaartermijn gehanteerd van vijftien jaar.

Artikel V. Het functioneren van de persoonsregistratie

MedBedrijf™ heeft de eindverantwoordelijkheid voor de naleving van de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens, alsmede voor de naleving van het onderhavige reglement.

Artikel VI. Toegang tot de persoonsregistratie

De bedrijfs Simon Schechtman heeft rechtstreeks toegang tot de persoonsregistratie en zijn bevoegd (medische) persoonsgegevens aan de persoonsregistratie toe te voegen, te wijzigen en te verwijderen.

Artikel VII. Verstrekken van gegevens uit de persoonsregistratie

De opgenomen (medische) persoonsgegevens worden slechts gebruikt voor doeleinden, welke met het doel van de persoonsregistratie verenigbaar zijn.

Artikel IIX. Verstrekken van persoonsgegevens aan de werkgever

Bij het verstrekken van persoonsgegevens aan de werkgever van de geregistreerde zullen uitsluitend persoonsgegevens worden verstrekt die gerichte informatie verschaffen over:

 • de werkzaamheden waarvoor de geregistreerde nog wel/niet meer geschikt is;
 • de aanpassingen of werkvoorzieningen die in het kader van de werkhervatting/reïntegratie daartoe mogelijk getroffen kunnen worden door de werkgever;
 • de mate van arbeidsongeschiktheid;
 • de duur van de arbeidsongeschiktheid.

Er worden expliciet geen mededelingen gedaan aan de werkgever over:

 • medische persoonsgegevens;
 • bezoek aan een arbeidsomstandighedenspreekuur;
 • vrijwillige deelname aan periodieke onderzoeken.

Tenzij:

 • dit noodzakelijk is voor de veiligheid van de werknemer, werkgever of werkomgeving.

Artikel IX. Verstrekken van persoonsgegevens aan het UWV

Verstrekken van gegevens (identiteitsgegevens en administratieve gegevens in combinatie met medische gegevens) aan het UWV geschiedt volgens de afspraken. MedBedrijf™ houdt zich bij het verstrekken van gegevens aan de KNMG-code “Gegevensverkeer en samenwerking bij arbeidsverzuim en re-integratie (2007)”.

Artikel X. Toestemming voor verstrekken van gegevens aan derden

 • indien voor de verstrekking van gegevens uit een persoonsregistratie toestemming van de geregistreerde is vereist, kan deze slechts schriftelijk worden gegeven;
 • de toestemming kan steeds schriftelijk worden ingetrokken;
 • In geval een geregistreerde niet in staat is zijn wil te bepalen tot het geven van toestemming, kunnen in noodsituaties gegevens worden verstrekt aan de betrokken hulpverleners teneinde de voortgang van de hulpverlening niet te belemmeren.

Artikel XI. Kennisneming door de geregistreerde

 • de geregistreerde of zijn gemachtigde heeft het recht kennis te nemen van de op zijn persoon betrekking hebbende gegevens. Een geregistreerde kan tevens een verzoek indienen om informatie over de verstrekking van dergelijke gegevens aan derden;
 • de geregistreerde heeft recht op afschriften uit de persoonsregistratie van de op zijn persoon betrekking hebbende gegevens;
 • de geregistreerde kan hiertoe een schriftelijk en gemotiveerd verzoek indienen bij de beheerder;
 • de gevraagde kennisneming dient binnen vier weken plaats te vinden, gevraagde afschriften dienen binnen vier weken te zijn verstrekt. MedBedrijf™ vergewist zich van de identiteit van de verzoeker.

Artikel XII Correctierecht van de geregistreerde

 • de geregistreerde of diens gemachtigde kan verzoeken de op hem betrekking hebbende gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of te vernietigen indien deze gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de persoonsregistratie onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift in de persoonsregistratie voorkomen. Het verzoek behelst de aan te brengen wijzigingen;
 • de geregistreerde kan hiertoe een schriftelijk en gemotiveerd verzoek indienen bij de MedBedrijf™;
 • de MedBedrijf™ bericht de verzoeker binnen acht weken na ontvangst van het verzoek of en in hoeverre hij aan het verzoek kan voldoen. Een weigering geschiedt schriftelijk en is met redenen omkleed. De MedBedrijf™ vergewist zich te allen tijde van de identiteit van de verzoeker.

Bijlage 1

Gegevens als bedoeld in Artikel III van het Privacyreglement

Identiteitsgegevens zoals:

 • naam;
 • adres;
 • woonplaats;
 • telefoonnummer;
 • geboortedatum.

Administratieve gegevens zoals:

 • verzuimgegevens: data van ziek- en (vermoedelijke) herstelmeldingen;
 • data van (volgende) consulten aan de bedrijfsarts;
 • de functie in welke de werknemer is aangesteld;
 • de gegevens met betrekking tot de taakomvang;
 • huisarts.

Medische gegevens zoals:

 • gegevens over de reden van ziekteverzuim (diagnose);
 • gegevens over de inhoud van consulten (onderzoek, diagnose, verslag);
 • gegevens over actuele of vroegere gezondheidsproblemen, ziektegeschiedenis, operaties, behandelingen enz., verzameld;
 • door middel van mondelinge anamnese, vragenlijsten of eigen verklaringen;
 • biometrische gegevens, afkomstig van eigen (laboratorium) onderzoek of van onderzoek elders;
 • gegevens van (huis)artsen, medisch specialisten en andere artsen opgevraagd met toestemming van de betrokkene;
 • rapportages aan het UWV.