Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt.

 • MedBedrijf: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Schechtman Holding B.V., gevestigd aan Simon Carmiggelstraat, 6515 ZB te Nijmegen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 01138969.
 • Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie MedBedrijf een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 • Consument: de wederpartij als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 • Deelnemer: de natuurlijke persoon te wiens behoeve de overeenkomst is gesloten en het spreekuur zal bezoeken, al dan niet tevens wederpartij.
 • Overeenkomst: iedere tussen MedBedrijf en de wederpartij middels het reserveringsproces op de website tot stand gekomen overeenkomst waarmee MedBedrijf zich heeft verbonden tot het verlenen van diensten.
 • Diensten: alle in het kader van de overeenkomst door MedBedrijf te verlenen diensten, waaronder, niet-limitatief bedoeld, begrepen kan zijn:
  - Rijbewijskeuring (C, D, E);
  - Advisering en begeleiding ten aanzien van verzuim en verzuimpreventie.
 • Spreekuur: het in verband met de diensten door de wederpartij gereserveerde spreekuur voor de deelnemer.
 • Website: https://medbedrijf.eu.
 • Recht van ontbinding: het wettelijke recht van de consument om de overeenkomst tot 14 dagen na totstandkoming daarvan zonder opgave van redenen te ontbinden.
 • Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van MedBedrijf en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 • Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken.
 • De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 • Middels de website kan de wederpartij zichzelf of een derde (deelnemer) aanmelden voor een spreekuur. De wederpartij dient voordat zij de aanmelding via de website bevestigt, goed te controleren of de aanmelding voor de juiste dienst en locatie geschiedt. Voorts staat de wederpartij ervoor in dat alle bij de aanmelding gevraagde verplichte gegevens door haar juist en volledig worden verstrekt.
 • Het aanbod van spreekuren is vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid daarvan. Indien na totstandkoming van de overeenkomst onverhoopt blijkt dat het door de wederpartij geboekte spreekuur niet beschikbaar is, doet MedBedrijf daarvan zo spoedig mogelijk per e-mail mededeling aan de wederpartij en wordt, indien niet terstond een andere datum van het spreekuur kan worden overeengekomen, het door de wederpartij reeds betaalde bedrag terugbetaald.
 • Kennelijke fouten en vergissingen in het aanbod van MedBedrijf, binden hem niet.
 • De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de aanmelding voor het spreekuur door MedBedrijf per e-mail is bevestigd en de wederpartij heeft voldaan aan alle voorwaarden die in het aanbod zijn vermeld, waaronder mede begrepen de verplichting van de wederpartij tot vooruitbetaling.

ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING VOOR CONSUMENTEN

 • De consument heeft het wettelijke recht om de overeenkomst tot 14 dagen na totstandkoming daarvan zonder opgave van redenen te ontbinden, voor zover de volgende leden van dit artikel dit recht niet uitsluiten.
 • De consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door MedBedrijf aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij MedBedrijf. Zo spoedig mogelijk nadat MedBedrijf in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal MedBedrijf de ontbinding per e-mail bevestigen.
 • Indien het spreekuur plaatsvindt tijdens de ontbindingstermijn, geschiedt dit slechts op uitdrukkelijk verzoek van de consument.
 • Bij uitoefening van het recht van ontbinding na een verzoek overeenkomstig het vorige lid, is de consument MedBedrijf een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door MedBedrijf is nagekomen op het moment van uitoefening van het recht van ontbinding, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. Het evenredige bedrag dat de consument aan MedBedrijf is verschuldigd, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals uitdrukkelijk is overeengekomen. Als de totale prijs excessief is, wordt het evenredige bedrag berekend op basis van de marktwaarde van het gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.
 • De consument heeft geen recht van ontbinding na afloop van het spreekuur, mits:
  a) de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument;
  b) en de consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra MedBedrijf de overeenkomst is nagekomen.
 • MedBedrijf zal de van de consument in het kader van de overeenkomst ontvangen bedragen, onverminderd het bepaalde in lid 4 en 5, zo spoedig mogelijk, althans binnen 14 dagen na de bevestiging als bedoeld in lid 2 aan de consument terugbetalen.

ARTIKEL 5. | ANNULERING EN VERPLAATSING DOOR DE WEDERPARTIJ ANDERS DAN OP GROND VAN HET RECHT VAN ONTBINDING

 • Het bepaalde in dit artikel laat het recht van ontbinding van consumenten, zoals bedoeld in het vorige artikel, onverlet.
 • De wederpartij kan zich tot 24 uur vóór het geplande spreekuur daarvoor afmelden of de datum of tijd van het spreekuur wijzigen. De wederpartij kan dit doen door op de link te klikken in de bevestiging als bedoeld in artikel 3.4. Annulering of verplaatsing van het spreekuur geschiedt op de daartoe voorgeschreven wijze, zoals onder de vorenbedoelde link zal zijn aangeduid.
 • In geval van annulering door de wederpartij uiterlijk 24 uur vóór het geplande spreekuur, zal MedBedrijf de van de wederpartij in het kader van de overeenkomst ontvangen bedragen, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen na de annulering aan de wederpartij terugbetalen.
 • In geval van niet tijdige annulering of verplaatsing, alsook in geval de deelnemer niet op het spreekuur verschijnt (no show), blijft de wederpartij de volledige overeengekomen prijs verschuldigd en maakt de wederpartij dan ook nimmer aanspraak op restitutie van het betaalde bedrag.

ARTIKEL 6. | UITVOERING EN INHOUD VAN DE OVEREENKOMST EN VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ/DEELNEMER

 • Spreekuren worden gehouden op de overeengekomen, door MedBedrijf voorgestelde locatie.
 • In geval van rijbewijskeuring wordt tijdens het spreekuur onderzoek verricht op basis van de vragen die in de zogenoemde Eigen Verklaring vermeld zijn. De wederpartij staat ervoor in dat de deelnemer de zogenoemde Eigen Verklaring, volledig en naar waarheid ingevuld, meeneemt naar het spreekuur. Voorts staat de wederpartij ervoor in dat de deelnemer de eventuele hulpmiddelen meeneemt die bij het besturen van zijn voertuig door hem worden gebruikt. De Eigen Verklaring is tegen betaling te verkrijgen bij de gemeente of via de website van het CBR. Zonder de Eigen Verklaring en eventuele hulpmiddelen kan de rijbewijskeuring niet plaatsvinden. In dat geval maakt de wederpartij nimmer aanspraak op restitutie van het voor het spreekuur betaalde bedrag.
 • In geval van advisering ten aanzien van verzuim en verzuimpreventie wordt tijdens het spreekuur relevante problematiek in het kader van de Wet verbetering poortwachter besproken en wordt, indien relevant, naar aanleiding van het spreekuur, een rapportage door MedBedrijf opgemaakt die voorziet in relevante advisering in het kader van het Wet verbetering poortwachter.
 • In geval van verzuimbegeleiding is de deelnemer in elk geval een werknemer. Indien nodig zal in het kader van verzuimbegeleiding door MedBedrijf een rapportage, probleemanalyse, bijstelling probleemanalyse en/of een Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) worden opgemaakt.
 • De beoordeling in hoeverre het opmaken door MedBedrijf van rapportages, probleemanalyses, bijstelling probleemanalyses en FML’s relevant is en daadwerkelijk geschiedt, komt uitsluitend aan MedBedrijf toe.
 • In het kader van advisering en begeleiding ten aanzien van verzuim & verzuimpreventie, dient de deelnemer tijdens het spreekuur alle relevante informatie ten aanzien van de werkomstandigheden en andere zaken die voor het beoordelen van de arbeidsongeschiktheid van belang zijn, te verstrekken. Indien de deelnemer verzuimt juiste of volledige informatie te verstrekken, kan het ten gevolge daarvan niet juist of niet volledig uitvoeren van de diensten door MedBedrijf, nimmer als tekortkoming van MedBedrijf worden aangemerkt.
 • De kosten van de in lid 3 en 4 bedoelde rapportage, probleemanalyse, bijstelling probleemanalyse en FML zijn inbegrepen bij de prijs van het spreekuur. Niet inbegrepen zijn de kosten die medische behandelaars berekenen voor het verstrekken van medische informatie die eventueel door MedBedrijf bij de betreffende behandelaar wordt opgevraagd. De kosten kunnen worden gemaakt indien MedBedrijf van oordeel is dat de betreffende medische informatie van de deelnemer relevant is om de diensten deugdelijk te kunnen verlenen. De bedoelde kosten worden doorberekend aan de wederpartij. Betaling daarvan dient te geschieden middels overboeking, binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij de factuur een andere betalingstermijn vermeldt, in welk geval die betalingstermijn toepassing vindt.
 • Indien MedBedrijf zich naar aanleiding van het spreekuur heeft verbonden om documentatie, zoals rapportage, probleemanalyse, bijstelling probleemanalyse en FML, aan de wederpartij te leveren, geschiedt dit per e-mail tenzij uitdrukkelijk anders door MedBedrijf is vermeld. Eventueel ter zake vermelde uitvoerings- en leveringstermijnen gelden uitsluitend als indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van MedBedrijf treedt niet eerder in dan nadat de wederpartij MedBedrijf schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds niet heeft plaatsgevonden.

ARTIKEL 7. | OVERMACHT

 • MedBedrijf is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zover hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, wordt onder overmacht (tevens) begrepen: brand, inbraak, stormschade en ziekte en arbeidsongeschiktheid van MedBedrijf als gevolg waarvan de overeenkomst (tijdelijk) niet kan worden nagekomen.
 • Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt en het geplande spreekuur niet kosteloos kan worden verplaatst, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 • Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd het recht van de wederpartij op restitutie van de overeengekomen prijs indien het spreekuur daardoor geen doorgang vindt, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 8. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 • Een spreekuur wordt aangeboden tegen de vaste prijs die in het aanbod op de website is vermeld. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de totaalprijs vermeld, inclusief btw, doch exclusief de eventuele kosten van het verstrekken van medische informatie zoals bedoeld in artikel 6.7.
 • Betaling van het spreekuur dient vooraf te geschieden middels iDeal. De wederpartij maakt niet eerder aanspraak op uitvoering van de overeenkomst door MedBedrijf dan nadat de vooruitbetaling door MedBedrijf is ontvangen.
 • Indien tijdige betaling van de eventuele extra kosten van het verstrekken van medische informatie als bedoeld in artikel 6.7 achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de wederpartij over het openstaande bedrag de dan geldende wettelijke (handels)rente verschuldigd.
 • De uit de overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen jegens MedBedrijf, rusten uitsluitend op de wederpartij. De wederpartij kan zich er jegens MedBedrijf nimmer op beroepen dat een derde, zoals de deelnemer, voorziet in de nakoming van haar betalingsverplichtingen.
 • MedBedrijf is gerechtigd de aan de wederpartij te verstrekken facturen uitsluitend per e-mail aan de wederpartij beschikbaar te stellen.
 • Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, door MedBedrijf gemaakt ter verkrijging van de door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 9. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 • MedBedrijf is slechts aansprakelijk te houden voor schade als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van MedBedrijf. In het bijzonder is de aansprakelijkheid van MedBedrijf beperkt zoals voorzien in het overige van dit artikel.
 • MedBedrijf voert de diensten uit naar beste inzicht en vermogen. MedBedrijf verbindt zich, tenzij het tegendeel onmiskenbaar uit de aard of strekking van de diensten voortvloeit, echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. MedBedrijf kan nimmer garanderen dat de resultaten worden bereikt die de wederpartij of deelnemer met het aangaan van de overeenkomst beoogt te behalen.
 • MedBedrijf is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de wederpartij of deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • MedBedrijf is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 • Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van MedBedrijf bestaat, is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van MedBedrijf betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van MedBedrijf nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat onder de gegeven omstandigheden, op grond van de door hem afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 • Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van MedBedrijf, zal de wederpartij MedBedrijf vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door MedBedrijf.
 • In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, verjaren alle vorderingen en verweren jegens MedBedrijf door verloop van één jaar.

ARTIKEL 10. | PRIVACY

 • Alle vertrouwelijke informatie, waaronder mede begrepen persoonsgegevens, afkomstig van de wederpartij of deelnemer, zal door MedBedrijf vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruik voor zover dat in het kader van de vastlegging en uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. In geval van dreigend gevaar voor de deelnemer, wederpartij, MedBedrijf of derden, behoudt MedBedrijf zich evenwel het recht voor om relevante informatie te verstrekken aan de werkgever van de deelnemer, bevoegde instanties of andere (rechts)personen zodat het gevaar kan worden beperkt of weggenomen. Indien MedBedrijf op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak verplicht wordt om toch vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, kan jegens MedBedrijf geen schadevergoeding worden geëist.

ARTIKEL 11. | SLOTBEPALINGEN

 • Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 • Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van MedBedrijf aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.